https://obs-decirkel.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Obs De Cirkel

Medezeggenschapsraad

De Cirkel heeft een actieve Medezeggenschapsraad (MR) waar zowel ouders als personeelsleden zitting in hebben.
De MR van De Cirkel komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Zij bespreken dan beleidsmatige onderwerpen zoals het jaarplan en de begroting van de school. Deze plannen kunnen namelijk niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad vastgesteld worden.
Ook heeft de MR inspraak bij de vaststelling van het formatieplan, de schoolgids, het schoolplan en de overeenkomst die is gesloten met de organisaties voor buitenschoolse opvang. Daarnaast worden er ‘kleinere’ zaken als de schooltijden en gymtijden besproken. De notulen van de MR-vergaderingen worden zo snel mogelijk na vaststelling geplaatst op de website van de school, zodat alle ouders op de hoogte blijven van de beslissingen en adviezen van de MR.

Margreet de Jong is voorzitter van de MR en is bereikbaar via mr@obs-decirkel.nl 

Hieronder vindt u de meest recente notulen van de MR vergaderingen

Januari 2021